XXII Międzynarodowy Festiwal Sztuki „Interakcje” Piotrków Trybunalski, wrzesień 2020

XXII Międzynarodowy Festiwal Sztuki „Interakcje”Piotrków Trybunalski, wrzesień 2020 Międzynarodowy Festiwal Sztuki „Interakcje” organizowany corocznie od 1999r., to jedna z najstarszych cyklicznych imprez w Polsce i na świecie prezentujących performance, sztuki performatywne, sztukę żywa, akcji, interwencje, manifestacje, praktyki artystyczne o charakterze interdyscyplinarnym, łączące w sobie doświadczenia z obszaru sztuk wizualnych, teatru, tańca, filmu i muzyki.  Program […]

IV Day of Interakcje Festival

27.09 Relation from the festival: Marta Ryczkowska The last interaction of the 21st performance festival was the perfect culmination of a four-day festival festival. She pointed to the dominant moods of our time: uncertainty, anxiety, fear of interpersonal contact. An important motif was the word – its weight, meaning, viscosity and susceptibility to transformation. The […]

IV Dzień Festiwalu Interakcje

27.09 Relacja z festiwalu: Marta Ryczkowska Ostatnia interakcja XXI festiwalu performance była doskonałym zwieńczeniem czterodniowego festiwalu. Wskazała na dominujące nastroje naszych czasów: niepewność, niepokój, strach przed kontaktem międzyludzkim. Ważnym motywem było słowo – jego ciężar, znaczenie, lepkość i podatność na przekształcenia. Wieczór otworzyli młodzi adepci performance. Kamil Bednorz pokazał, w jaki sposób słowa odrywają się […]

III Day of Interakcje Festival 2019

26.09 The author of relation is Marta Ryczkowska. The third day of „Interaction” revealed further fields of dialogue. This time the relation between the past and present generation, rising and setting, and different approaches to the issue of time were strongly heard. The young generation feels the impending end and the specter of an impending […]

III Dzień Festiwalu Interakcje

26.09 Relacja z festiwalu: Marta Ryczkowska Trzeci dzień „Interkcji” ujawnił kolejne pola dialogu. Tym razem mocno wybrzmiała relacja pomiędzy dawnym a obecnym pokoleniem, wschodzącym a zachodzącym oraz biegunowo różne podejścia do kwestii czasu. Młoda generacja czuje zbliżający się kres i widmo nadchodzącej katastrofy zaś stara rości pretensje do nieśmiertelności. Liniowość i poczucie czasu okazuje się […]

II Day of Interakcje Festival 2019

25.09 The author of relation is Marta Ryczkowska. The next day of „Interaction” is a meeting of the PRL boys with a new wave, a young generation of performance artists. Clashes came to the fore: cool historical reflection versus intuition, fantasy about the future and post-apocalypse, history about Poland and stories from the district. The […]

II Dzień Festiwalu Interakcje 2019

25.09 Relacja z festiwalu: Marta Ryczkowska Kolejny dzień „Interakcji“ to spotkanie chłopców PRL-owców z nową falą, młodym pokoleniem artystów performance. Na pierwszy plan wysunęły się zderzenia: chłodna refleksja historyczna kontra intuicja, fantazja na temat przyszłości i post-apokalipsa, historia o Polsce i opowieści z dzielnicy. Finał należał do ostrej i hipnotyzującej Siksy. W całym zda(e)rzeniu można […]

1st day of Interactions Festival 2019

24.09 The first day of the Interakcje festival was marked by intergenerational meetings. “Chłopcy PRL-owcy kontra Dzieci z Czarnej Dziury” – this year’s festival title and “Dyfuzje czasu” an exhibition prepared by Grzegorz Borkowski are two interpenetrating signals that art is wider than the generation and tendencies of the era. It takes place in a […]

I Dzień Festiwalu Interakcje 2019

24.09 Relacja z festiwalu: Marta Ryczkowska Pierwszy dzień festiwalu Interakcje upłynął pod znakiem spotkań międzypokoleniowych. “Chłopcy PRL-owcy kontra Dzieci z Czarnej Dziury” – tegoroczne hasło festiwalu oraz “Dyfuzje czasu” – wystawa przygotowana przez Grzegorza Borkowskiego to dwa przenikające się sygnały, że sztuka jest szersza niż pokolenie i tendencje epoki. Rozgrywa się w czasoprzestrzeni, która nie […]