XXI International Festival of Arts INTERAKCJE 

September 2019, Piotrków Trybunalski 

 

The International Art Festival „Interactions” organized annually since 1999 is one of the oldest cyclical events in the world presenting live art. Performance, happening, actionism, artistic practices focusing on the intangible nature of the work and the artist-recipient-place relationships define the program and participants of this event. Polish and foreign artists with an established position and reputation are invited to participate, as well as young, those yet unknown to an wider audience. The festival is accompanied by exhibitions, shows, meetings and discussions with artists, critics and theoreticians about the history, current status and development prospects of this art.

The performance presentation program, built on the basis of a leading theme different for each edition, is created together with selected artists, thus functioning as curators. It is them, not the professional curators, who decide about the artistic and substantive content of the festival. It is also one of the main elements distinguishing this festival from other events presenting broadly understood performative arts. The festival formula currently being introduced assumes that each edition will be based on the concept proposed by a minimum of 2 co-curators. One is a representative of an older generation of artists strongly associated with classical performance. The second is a representative of the young generation looking for new relationships between art forms, types of performance, and artists. Working together, they select and invite artists whose activities will be the answer to the proposed topic.

Important elements building the Festival are thematically related exhibitions, performance in situ, meetings with authors and discussion panels. Equally important is also reaching for the most interesting facts and phenomena from the history of Polish and world art, honoring artists and artistic attitudes particularly important for the development of this discipline. Therefore, an inseparable part of the festival are the presentations of selected artists considered „classics of the genre”, historical materials, project documentation and galleries that have influenced the shaping of the space of Polish and world performance art.

Exhibition „Interakcje. Diffusion of time”
16.09.-13.10.2019 ODA gallery, Sieradzka st. 8,
Curator: Grzegorz Borkowski
Artists: Angelika Fojtuch, Ewa Bloom Kwiatkowska, Paweł Kwiek, Natalia Lisowa, Fredo Ojda, Leszek Przyjemski, Zbigniew Warpechowski.

The theme of the exhibition aims to capture a valuable artistic phenomenon occurring nowadays in live art. Actions in the direct presence of viewers are increasingly using new media, but in such a way that inter-media are created, situating themselves between existing media: they integrate textual actions with images, a film with live action, an object with interaction. The exhibition will present selected examples of such intermedia through the work of 8 artists created over the years as well as the latest ones.

Interakcje – Performance
24-27.09.2019. ODA gallery, Dąbrowskiego st. 5

Participants will be artists from different generations, whose confrontation will be at the heart of Interaction. The artists were invited by two co-curators Przemysław Kwiek and Zofia Kuligowska. And the motto of this part of the festival is „Boys of the People’s Republic of Poland versus Children from the Black Hole”.

Festival curator Zofia Kuligowska: I invite people who have theoretically „more than less” years to use to create. Participants will explore the impassable moment in the time (day, life, career) they are in (explanatory sentence We will not go any further than this). It’s best not to focus on what happened before and what will happen after – while being aware of it.

These are people who are „Children of the Black Hole”, where the Black Hole is the time when they arose (in any sense).

Special Curator Przemysław Kwiek: „Boys of the People’s Republic of Poland versus Children from the Black Hole” (Pr. Kwiek ©).

Part based on the „Freedom” formula of „Perfidia Perfearance” (which has already taken place seven times): each participant himself specifies the „parameters” of his „Appearance” in Piotrków – form, name, genre, place, time, etc. . the daily program will be „fixed” during the Event. „Responsible”, he hopes that this group will explore the sphere, which may have a hashtag: #now, #being, #Activities, #policy, #process, #efemera, #reason, # morality, #story, #Perfidia Perfearance, #object, #art …

The invited artists are well-known „Masters”, titled „old stalkers” with several decades of experience in the fields of „High Art”, pedagogy, criticism, science of Culture and Art – where the term „Artist” defining them is already indisputable and permanent.

Participants: Jan Rylke, Jan S. Wojciechowski, Jacek Lilpop, Tomasz Sikorski, Lenka Klodova (Czechy), Paweł Korbus, Grzegorz Bożek, Siksa, Vala T. Foltyn, Siksa, Emrah Gökdemir (Turcja), Timo Viialainen (Finlandia), Grupa Restauracja Europa et all.

This part will be complemented by performance presentations by 5 artists of the youngest generation. Students and graduates of artistic faculties as well as artists who do not have an artistic college diploma who are active in the field of performance art will be invited to participate.

Antoni Karwowski’s exhibition
28.09.-27.10.2019. ODA gallery, Dąbrowskiego st. 5

Within each edition of festival, one Polish artist who has made a special contribution to the development of performance art is presented more widely. Antoni Karwowski – intermedia artist, associated with the field of performance art for 40 years, organizer, curator and independent lecturer. He combines performance with installations, to which he introduces projections, sounds, smells and temperature. He reaches for materials with rich symbolic references, in their mutual tension he looks for a universal message. Antoni Karwowski studies his own memory and experience in a holistic way. As he claims, the speech itself is only a component of the process, of what precedes and follows the performance.

XXI Międzynarodowy Festiwal Sztuki INTERAKCJE

wrzesień 2019, Piotrków Trybunalski

 

Międzynarodowy Festiwal Sztuki „Interakcje” organizowany corocznie od 1999r., to jedna z najstarszych cyklicznych imprez na świecie prezentujących sztukę żywą. Performance, happening, akcjonizm, praktyki artystyczne koncentrujące się na niematerialnym charakterze dzieła i wzajemnych relacjach artysta-odbiorca-miejsce definiują program i uczestników tego wydarzenia. Do udziału zapraszani są artyści polscy i zagraniczni, o ustalonej pozycji i renomie, jak również młodzi, nieznani jeszcze szerszej publiczności. Festiwalowi towarzyszą wystawy, pokazy, spotkania i dyskusje z artystami, krytykami i teoretykami dotyczące historii, stanu obecnego i perspektyw rozwoju tego kierunku.

Program prezentacji działań performance, budowany w oparciu o temat wiodący odmienny dla każdej edycji, tworzony jest wspólnie z wybranymi artystami, pełniącymi tym samym funkcje kuratorów. To oni, a nie zawodowi kuratorzy decydują o artystycznej i merytorycznej treści festiwalu. To także jeden z głównych elementów wyróżniających ten festiwal pośród innych imprez prezentujących szeroko pojęte sztuki performatywne. Aktualnie wprowadzana formuła festiwalu zakłada oparcie każdej edycji na koncepcji zaproponowanej przez minimum 2 współkuratorów. Jeden to przedstawiciel starszego pokolenia artystów silnie związanych z klasycznym performance. Drugi to przedstawiciel młodego pokolenia, poszukującego nowych relacji między formami sztuki, rodzajami performance, artystami. Współpracując ze sobą dobierają i zapraszają artystów, których działania będą odpowiedzią na zaproponowany temat. Tym samym Festiwal zachowuje charakter „sztuki w procesie” zakładając, że jest przede wszystkim obszarem generującym nowe realizacje stanowiące rezultat spotkań w jednym miejscu i czasie artystów reprezentujących różne kultury, szkoły, metody pracy. Staje się przestrzenią otwartą dla działań, doświadczeń i eksperymentu w sztuce najnowszej, a także umożliwia pokoleniowe i programowe konfrontacje.

Istotne elementy budujące Festiwal to tematycznie związane ze sztuką performance wystawy, realizacje in situ, spotkania autorskie i panele dyskusyjne.

Równie ważne jest też sięganie do najciekawszych faktów i zjawisk z historii polskiej i światowej sztuki, honorowanie twórców i postaw artystycznych szczególnie istotnych dla rozwoju tej dyscypliny. Dlatego nieodłącznym punktem festiwalu są prezentacje wybranych artystów uważanych za „klasyków gatunku”, historycznych materiałów, dokumentacji projektów i galerii, które miały wpływ na kształtowanie przestrzeni polskiej i światowej sztuki performance.

Wystawa „Interakcje. Dyfuzje czasu”

16.09.-06.10.2019 galeria ODA, ul. Sieradzka 8
Wernisaż wystawy 24.09.2019, godz. 19.00.

Kurator: Grzegorz Borkowski.
Artyści: Angelika Fojtuch, Kosińska, Marzena Kosińska, Ewa Bloom Kwiatkowska, Paweł Kwiek, Natalia Lisowa, Fredo Ojda, Leszek Przyjemski, Zbigniew Warpechowski.

Temat wystawy zmierza do uchwycenia cennego zjawiska artystycznego dokonującego się współcześnie w sztuce realizowanej na żywo. Działania w bezpośredniej obecności widzów w coraz większym stopniu wykorzystują nowe media, ale w taki sposób, że powstają inter-media, sytuujące się pomiędzy już istniejącymi mediami: integrują działania tekstowe z obrazami, film z działaniem na żywo, obiekt z interakcją. Wystawa przedstawi wybrane przykłady takich intermediów poprzez prace artystek i artystów powstałe zarówno na przestrzeni wielu lat, jak i te najnowsze.

 

Interakcje – Performance

25-27.09.2019 galeria ODA, ul. Dąbrowskiego 5

Uczestnikami będą artyści należący do różnych pokoleń, których konfrontacja stanowić będzie sedno Interakcji. Artyści zaproszeni zostali przez dwójkę współkuratorów Przemysława Kwieka oraz Zofię Kuligowską. A motto tej części festiwalu to „Chłopcy PRL-owcy kontra Dzieci z Czarnej Dziury”.

Kurator Festiwalu Zofia Kuligowska: zapraszam osoby mające przed sobą teoretycznie „więcej niż mniej” lat do wykorzystania na tworzenie. Uczestnicy eksplorować będą nieprzekraczalny moment w czasie (dnia, życia, kariery), w którym się znajdują (zdanie wyjaśniające Nie pójdziemy nawet o krok dalej; dla art zagranicznych We will not go any further than this). Najlepiej nie skupiając się na tym, co się działo „przed”, jak i co będzie działo się „po” – jednocześnie posiadając tego świadomość.

Są to ludzie, którzy są „Dziećmi z Czarnej Dziury”, gdzie Czarną Dziurą jest czas, kiedy powstali (w jakimkolwiek znaczeniu).

Kurator Specjalny Przemysław Kwiek : „Chłopcy PRL-owcy kontra Dzieci z Czarnej Dziury” (Pr. Kwiek ©).

Część oparta na „Wolnościowej” formule „Perfidii Perfearance” (których już się odbyło VII): każdy uczestnik sam określa „parametry” swojego „Pojawienia się” (Appearance) w Piotrkowie – formę, nazwę, gatunek, miejsce, czas, itp. Tzn. dzienny program będzie się „ustalał” w czasie Imprezy. „Odpowiedzialny”, ma nadzieję, że to grono będzie eksplorowało sferę, mogącą być opatrzoną hasztagami: #teraz, #bycie, #Działania, #polityka, #proces, #efemera, #rozum, #moralność, #historia, #Perfidia Perfearance, #obiekt, #sztuka…

Zaproszeni artyści to znani „Mistrzowie”, utytułowani „starzy wyjadacze” z kilkudziesięcioletnim stażem na polach: „Sztuki Wysokiej”, pedagogiki, krytyki, nauk o Kulturze i Sztuce – gdzie termin „Artysta” Ich określający, jest już bezsporny i trwały.

Uczestnicy: Jan Rylke, Jan S. Wojciechowski, Jacek Lilpop, Tomasz Sikorski, Lenka Klodova (Czechy), Paweł Korbus, Grzegorz Bożek, Siksa, Vala T. Foltyn, Siksa, Emrah Gökdemir (Turcja), Timo Viialainen (Finlandia), Grupa Restauracja Europa i in.

Tą część uzupełnią prezentacje performance 5 artystów najmłodszego pokolenia. Do udziału zaproszeni będą studenci i absolwenci kierunków artystycznych jak i twórcy nie legitymujący się dyplomem ukończenia uczelni artystycznej, którzy czynnie działają w obszarze sztuki performance.

 

Wystawa Antoni Karwowski – Performance

04.10.-27.10.2019 galeria ODA, ul. Dąbrowskiego 5
Wernisaż wystawy 4 października, godz. 19.00

W ramach każdej edycji festiwalu szerzej prezentowany jest jeden artysta polski, który wniósł szczególny wkład w rozwój sztuki performance.

Antoni Karwowski – artysta intermedialny, od 40 lat związany z nurtem sztuki performance, organizator, kurator i niezależny wykładowca. Łączy performance z instalacjami, do których wprowadza projekcje, dźwięki, zapachy, temperaturę. Sięga do materiałów o bogatych odniesieniach symbolicznych, w ich wzajemnym napięciu szuka uniwersalnego przesłania. Antoni Karwowski bada w sposób holistyczny własną pamięć i doświadczenie. Jak twierdzi, samo wystąpienie jest dla niego tylko składnikiem procesu, tego, co poprzedza i następuje po performansie.

Festiwal dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury
Festiwal dofinansowano ze środków Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim

pl_PLPL