XVI Międzynarodowy Festiwal Sztuki INTERAKCJE
Przestrzenie sporu / przestrzenie negocjacji

Interakcje 2014 to festiwal sztuki łączący dwie strategie podejścia do problematyki sztuki performance, search pierwszą nazywam manifestację idei i drugą otwartym procesem, cialis znalezienie właściwych proporcji pomiędzy tymi obszarami powinno stworzyć optymalną formułę współczesnego, nowoczesnego festiwalu sztuki akcji.

Chcemy się oprzeć na strategii wypracowanej w piętnastoletnim doświadczeniu festiwalu „Interakcje”, otwierając równocześnie pole doświadczeń wynikające ze specyfiki sztuki performance. Proponujemy stworzenie festiwalu „sztuki w procesie” zakładając że oprócz funkcji prezentacji, festiwal będzie miejscem generującym nowe realizacje stanowiące rezultat spotkań warsztatowych. Obok segmentu działań zakładamy stworzenie płaszczyzny wymiany myśli i otwarcie dyskusji na temat teorio praktyki w oparciu o cykl „Performance na teorii” poszerzający pole sztuki performance poprzez wskazanie naturalnych kontekstów jakimi są pogranicza dyscyplin sztuki. Dla tej części festiwalu proponujemy hasło „What do pictures want from us?

Kolejnym celem festiwalu jest stworzenie i prezentacja nowych prac z zakresu sztuki performance i jej strategii rozwojowych funkcjonujących w przestrzeniach komunikacji wizualnej opartej o pogranicza rzeźby, rysunku, tańca, fotografii etc. Narzędziem realizacji tych założeń będzie nowa formuła festiwalu traktowanego jako otwarte doświadczenie sztuki w procesie. Sztuka performance mimo zaledwie kilkudziesięcioletniej tradycji, zbudowała autorytet którego wyrazem jest stworzenie departamentów performance art w amerykańskich i europejskich muzeach sztuki a także powstanie pracowni i katedr sztuki performance w wielu uczelniach w Polsce i na świecie.

Celem szczegółowym jest ukazanie postaw twórczych nowej generacji artystów konfrontowanych z tradycją edukacyjną wpływającą na rozwój silnej, bogatej merytorycznie dyscypliny sztuki jaką jest szeroko pojmowana sztuka performance. Ważne jest dostrzeżenie i zanalizowanie jej intermedialnego kontekstu. Wielkie znaczenie ma umożliwienie pokoleniowych i programowych konfrontacji artystów z różnych części Europy co może skutkować pożądanym i dla rozwoju sztuki niezbędnym sporem o wartości. Performance jako dyscyplina sztuki tworzył swoje definicje poza oficjalnymi instytucjami typu muzea, oficjalne centra czy uczelnie artystyczne. Dynamiczny, światowy rozwój tej dyscypliny sztuki owocował efektem wielkich festiwali jak nowojorska Performa, dział performance na Dokumenta w Kassel, udział artystów performance w Biennale weneckim czy powstanie programów edukacyjnych na uczelniach artystycznych i uniwersytetach. Koniec lat 90 tych na świecie i początek XXI wieku w Polsce zasadniczo zmienił charakter i jakość refleksji na temat sztuki performance lokując jej ogniska w wielu różnorodnych punktach na mapie kulturowej świata.

Zakładamy że festiwal nasz stworzy szansę rozpoznania nowej sytuacji, której podstawowe segmenty tworzą przestrzenie kreacji i konfrontacji, refleksji teoretycznej i refleksji historycznej. Do takiej diagnozy sytuacji upoważnia mnie udział w wielu projektach wskazujących na zasadniczą ważność jawnego procesu powstawania dzieła sztuki definiującego swój własny program edukacyjny. Moją ambicją jest rozszerzenie granic festiwalu „Interakcje” na obszary warsztatowych i edukacyjnych doświadczeń traktowanych jako autonomiczne przestrzenie sztuki współczesnej.

JB 2014