Artist’s statement, credo

I need art to live, I thought maybe not necessarily but it showed up, I do. Creation fills the cracked spaces, it is the sticky quality of memories. I crave for it and to connect with people and to communicate with them.

Zdanie artystki, credo

Sztuka jest mi potrzebna do życia, sądziłam że niekoniecznie, ale okazało się, że jednak tak. Tworzenie wypełnia przestrzenie, które się rozszczelniają dramatami, jest lepiszczem życia wspomnień. Pragnę sztuki i łączyć się z ludźmi i z nimi komunikować.