http://sergepey.fr

Serge Pey was born in 1950 to a working-class family in the Hers district of Toulouse. A child of immigration and civil war in Spain, he spent his free youth by crossing anti-Maquists and revolutionary movements that shook the earth. An activist against the war in Vietnam, he actively participated in the events of May and June in 1968.

In parallel with his political commitment, he discovered early on poetry and the voice of the foundation that changed his life. From Lorca to Whitman, from Machado to Rimbaud, from Villon to Baudelaire, from Yannis Ritsos to Elytis, from Alfred Jarry to Tristan Tzar, from troubadours to Antonin Artaud, from shamanic poetry to visual and dadaistic poetry … He started a journey through the history of poetry against the dominance of the French writings of his epoch. It was in the early 1960’s when Serge Pey unveiled his poetry of action and experience, in every form of it, the spoken space of poetry. In 1975 he founded Émeute and later on, in 1981, the publishing house of Tribu.

Willing to cooperate with the distribution of nomadic publishing, Tribu published under it’s direction authors such as Bernard Manciet, Jean-Luc Parant, Gaston Puel, Rafaël Alberti, Dominique Pham Cong Thien, le Sixième Dalaï Lama, Allen Ginsberg, Ernesto Cardenal, Armand Gatti and Henri, have been willing to cooperate with the nomad distribution. Miller … He was an editor of Jaroslav Seifert, a Nobel Prize winner in literature in 1984. In Linoskoczków from Prague, created together with his friend Karel Kosik and Vaclav Havel.

http://sergepey.fr
Serge Pey urodził się w 1950 roku w rodzinie robotniczej w dzielnicy miasta Hers w Tuluzie. Dziecko imigracji i wojny domowej w Hiszpanii, jego wolną młodość spędził przeprawiając się przez zwalczanie anty-maquistów i ruchów rewolucyjnych, które wstrząsnęły ziemią. Działacz przeciwko wojnie w Wietnamie, uczestniczył aktywnie w wydarzeniach maja i czerwca roku 1968.
Równolegle z jego zaangażowaniem politycznym, odkrył wcześnie poezje i głos fundacji, które zmieniły jego życie. Od Lorca do Whitman, od Machado do Rimbaud, od Villon do Baudelaire, od Yannis Ritsos do Elytis, od Alfreda Jarry do Tristiana Tzara, od trubadurów do Antonin Artaud, od poezji szamańskiej do poezji wizualnej i dadaistycznej… Rozpoczął więc przeprawę poprzez historię poezji przeciwko dominacji francuskiego pisma jego epoki. To właśnie na początku lat 60’ kiedy Serge Pey odsłonił swoją poezję akcji i doświadczenia, w każdej jej formie, przestrzeń mówiona poezji. W 1975 założył Émeute i później w 1981 roku wydawnictwo Tribu.
Chętny do współpracy wydawnictwa z dystrybucją koczowniczą, Tribu opublikował pod swoim kierownictwem autorów takich jak Bernard Manciet, Jean-Luc Parant, Gaston Puel, Rafaël Alberti, Dominique Pham Cong Thien, le Sixième Dalaï Lama, Allen Ginsberg, Ernesto Cardenal, Armand Gatti, Henri Miller… Był edytorem Jaroslava Seifert, noblisty z literatury w 1984 roku. W Linoskoczkowie z Pragi, stworzonym razem ze swoim przyjacielem Karelem Kosik i Vaclavem Havel.