Artist, art historian, coordinator of creative projects „Laboratory of current creativity”, Winnica. She has been involved in visual arts since 2002 and since 2007 she has been taking part in street-art festivals and in 2009 she started working in the field of land-art and performance. Since 2011, the creation of installations can also be included in her work. From 2014 she works with media art.

She participated in numerous international festivals, symposia and contests in the field of land – art, environmental – art, contemporary art and fine arts. She studies theory and art history at the National Academy of Visual Arts and Architecture in the city of Kiev, Ukraine.

She has experience in the field of media art, land – art and lectures and practical classes in Vinnytsia and Kiev.

Artystka, historyczka sztuki, koordynatorka twórczych projektów „Laboratorium aktualnej twórczości” w Winnicy. Od 2002 roku zajmuje się plastyką a od 2007 roku bierze udział w festiwalach street-art a w 2009 roku zaczęła pracę w zakresie land-art i performance. Od 2011 roku w zakres jej twórczości można również wpisać tworzenie instalacje. Od 2014 zajmuję się media-art. Brała udział w licznych międzynarodowych festiwalach, sympozjach i konkursach w zakresie land-art, environmental-art, contemporary art i plastyki. Studiuje teorię i historię sztuki w Narodowej akademii plastyki i architektury  w mieście Kijów na Ukrainie.

Ma doświadczenie oświatowej pracy z media art, land-art i przeprowadza wykłady i praktyczne zajęcia w Winnicy i Kijowie.

fot. I. Sobolev