Diogo da Cruz (1992 Lisbon, Portugal) is a conceptual artist based in Munich and Lisbon. He received a BA in Sculpture from the Faculty of Fines Arts of Lisbon (2012) and a Diploma in Freie Kunst from the Akademie der Bildenden Künste München (2016), where he studied with the professor Hermann Pitz, and the guest professors Ceal Floyer, Andrea Fraser and Tyler Coburn. He participated in the Independent Study Programme at Maumaus – Escola de Artes Visuais in Lisbon (2016).

His work has been shown in Portugal, Germany, Austria, Spain, Greece, Sweden, Bulgaria, Scotland and Russia. Diogo da Cruz is assistant professor at the Academy of Fine Arts in Munich since 2018.

 

Statement

 

In my practice I work within an interdisciplinary field of speculation, calling into question some certainties and prejudices of our society, through a rigorous and impertinent research about concepts familiar to the general public. Very often I create symmetric and ironic objects, in a stage-like installation, which end up being part of a performance piece.

In “The gravity of time” I created a book that gathers distinct perspectives about time perception, time measurement, and time in social behaviour, proposing a general slowdown of the rhythm of society. In “Necessary Art” the ideas of the book were presented as little adds in a paper bread bag, which should be shared freely and inevitably with the visitor. “Running out of time” presents a recreation of an ancient measuring method to control the speech time in political discussions in the Agora of Athens, while “WORDCOIN” proposes the implementation of a new currency, that will give a literal value to each one’s speech. The ongoing project “Wisdom Warriors” is focused on a social revolution initiated by a group of artists that has never happened. Their disruptive forces seemed to have had a great effect on society, but such reforms were enacted by the system, conveyed only to their small creative niche. In a dystopian vision of the future, any minority movement loses its power by being closed-up in itself, trapped by their own devices.

Short description about the performance:

 

Wisdom warriors are a collective that designed a revolutionary project that can drastically change the way society relates to technology.

 

An ongoing project in which Diogo da Cruz recreates some of the pieces from the collective, paying tribute to a minority movement that lost its power by being closed within itself, by the devices with which they act.

Photos thanks to the courtesy of the artist.

Diogo da Cruz- ur. W 1992 roku w Lizbonie, w Portugalii, artysta konceptualny z siedzibą w Monachium i Lizbonie. Otrzymał tytuł licencjata w dziedzinie rzeźby na Wydziale Sztuk Pięknych w Lizbonie (2012) oraz dyplom w Wolnej sztuce z Akademii Sztuk Pięknych w Monachium (2016), gdzie studiował u profesora Hermanna Pitza oraz gościnnych profesorów Ceala Floyera, Andrea Frasera i Tylera Coburga. Uczestniczył w niezależnym programie studiów Maumaus – Escola de Artes Visuais w Lizbonie (2016). Jego prace ukazały się w Portugalii, Niemczech, Austrii, Hiszpanii, Grecji, Szwecji, Bułgarii, Szkocji i Rosji. Diogo da Cruz jest adiunktem w Akademii Sztuk Pięknych w Monachium od 2018 roku.

 

Statement

W swojej praktyce pracuję w interdyscyplinarnej dziedzinie spekulacji, podważając pewne pewniki i uprzedzenia naszego społeczeństwa, poprzez rygorystyczne i impertynenckie badania nad pojęciami znanymi szerokiej publiczności. Bardzo często tworzę obiekty symetryczne i ironiczne, w przypominającej scenę instalacji, które stają się częścią działania.

W „The Gravity of Time” stworzyłem książkę, która gromadzi różne perspektywy dotyczące percepcji czasu, pomiaru czasu i czasu w zachowaniach społecznych, proponując ogólne spowolnienie rytmu społeczeństwa. W „Necessary Art” idee książki zostały przedstawione jako małe dodatki w papierowej torbie na chleb, którą należy udostępniać swobodnie i nieuchronnie odwiedzającemu. „Running out of time” przedstawia odtworzenie starożytnej metody pomiarowej do kontrolowania czasu wypowiedzi w dyskusjach politycznych na Agorze w Atenach, podczas gdy „WORDCOIN” proponuje wprowadzenie nowej waluty, która da dosłowną wartość wypowiedzi każdego człowieka . Trwający obecnie projekt „Wisdom Warriors” koncentruje się na rewolucji społecznej zainicjowanej przez grupę artystów, która nigdy się nie wydarzyła. Ich destrukcyjne siły zdawały się mieć wielki wpływ na społeczeństwo, ale reformy te zostały wprowadzone w życie przez system, ograniczone do ich małej, kreatywnej niszy. W dystopijnej wizji przyszłości każdy ruch mniejszościowy traci moc poprzez zamknięcie w sobie, uwięziony we własnych urządzeniach.

Krótki opis performance

Wojownicy Mądrości są kolektywem, który zaprojektował rewolucyjny projekt, który może drastycznie zmienić sposób, w jaki społeczeństwo odnosi się do technologii.

Trwający projekt, w którym Diogo da Cruz odtwarza niektóre utwory z kolektywu, składając hołd mniejszościowemu ruchowi, który utracił swoją moc poprzez zamykanie się samemu w sobie, za pomocą urządzeń, którymi się posługują.

Zdjęcia dzięki uprzejmości artysty.