The French performance artist, the poet, the author of exhibitions and the historian of the art. In years 70. participated largely of appearances of the New York avant-garde, particularly Fluxusu. In 1978 r appeared his artistic first publication; in 1985-1991 years „Kanal Magazine” led the magazine. Co-author of the collective manifest „Constitutional Resolution of International Supermodernisty”, published (1997) in the magazine „Inter: art actuel” led by Richard Martela in Québec (Canada). The manifesto is condemning the cultural dominance of the West, introduced as the „predacity” causing the lack of the artistic invention; wishing the „precipitated degeneration of the West” contains, which thinks with too „essential for the birth of the culture”. Charles Dreyfus is combining sound, meaning and the typography in his action with the belief that the artistic tongue is an instrument of announcing not that much, rather „is born spontaneously with the representation which he is expressing”. He cooperated with such diffrent artists like George Maciunas, Dick Higgins, Ben , Michel Giroud, Richard Piegza, Julien Blaine or Jean Dupuy

Francuski performer, poeta, autor wystaw i historyk sztuki. W latach 70. uczestniczył w większości wystąpień awangardy nowojorskiej, a szczególnie Fluxusu. W 1978 r ukazała się jego pierwsza publikacja artystyczna; w latach 1985-1991 prowadził czasopismo „Kanal Magazine”. Współautor kolektywnego manifestu „Konstytucyjna Rezolucja Międzynarodowego Supermodernisty”, opublikowanego (1997) w czasopiśmie „Inter: art actuel” prowadzonym przez Richarda Martela w Québec (Kanada). Manifest potępia kulturową dominację Zachodu, przedstawioną jako „drapieżność” prowadząca do braku artystycznej wynalazczości; zawiera życzenie „przyspieszonej degeneracji Zachodu”, którą uważa za „niezbędną dla narodzin kultury”. Charles Dreyfus łączy w swoich działaniach dźwięk, znaczenie i typografię z przekonaniem, że artystyczny język jest nie tyle instrumentem komunikowania, raczej „rodzi się spontanicznie z przedstawieniem, które wyraża”. Współpracował z tak różnymi artystami, jak George Maciunas, Dick Higgins, Ben, Michel Giroud, Richard Piegza, Julien Blaine czy Jean Dupuy.